Algemene Voorwaarden

 

1.    Definities

1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van “dOb” wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tympro Hearing Protection B.V., zijnde de rechtspersoon die de bestelling voor het leveren van zaken en/of verrichten van diensten heeft aanvaard.

1.2 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “koper” daaronder begrepen “eenieder met wie dOb een overeenkomst aangaat, wil aangaan of voor wie dOb aanbiedingen doet”

1.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van een “bestelling” wordt verstaan het verzoek van koper aan dOb tegen betaling zaken te leveren en/of diensten te verrichten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen zoals aanbiedingen, offertes, leveringen, te verrichten diensten, overeenkomsten en prestaties en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand zijdens dOb, waarbij dOb betrokken is alsmede op alle opvolgende overeenkomsten waarbij dOb betrokken is.

2.2 Door het bezoeken van de webshop van dOb, gaat de koper akkoord met deze voorwaarden. Bij de bestelling dienen deze algemene voorwaarden expliciet te worden geaccepteerd door het aanvinken van de daarvoor bestemde checkbox.

2.3 Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met dOb zijn overeengekomen.

2.4 In geval van enig geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

3. Aanbiedingen, totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen gedaan door dOb zijn geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Het is niet mogelijk om buiten deze periode producten voor de aanbiedingsprijs te kopen.

3.2 Een overeenkomst met dOb komt eerst dan tot stand op het moment dat een opdracht mondeling is aanvaard, dan wel schriftelijk is bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst correct weer te geven, tenzij de koper daartegen onmiddellijk of in ieder geval binnen 7 dagen schriftelijk protesteert.

3.3 Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen voor de namens dOb gedaan binden haar slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Bij verschil tussen de – door de koper beoogde – bestelling en de schriftelijke bevestiging van dOb is de koper aan de schriftelijke bevestiging van dOb gebonden, tenzij de koper binnen 1 dag na datum van de bevestiging dOb bericht dat de bevestiging van dOb niet in overeenstemming is met de bestelling en de koper bewijst dat zulks voor dOb kenbaar was.

3.5 De administratie van dOb geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen dOb enerzijds en de koper anderzijds tot stand gekomen overeenkomst.

3.6 dOb behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken. dOb zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de betreffende weigering c.q. ongedaan making. Indien dOb besluit om een plaatste bestelling te weigeren c.q. ongedaan te maken, is dOb op geen enkele wijze gehouden om enige schadevergoeding aan de koper te voldoen.

3.7 dOb is pas gehouden om aan – de voorbereiding van – haar verplichtingen uit de overeenkomst te beginnen c.q. te voldoen, nadat dOb alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de koper heeft ontvangen.

4. Aflevering

4.1 Alle levertijden zijn vrijblijvend en nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. dOb spant zich ervoor in de aangegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk na te komen. Indien de levering vertraagd is of de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, zal dOb de koper daarvan zo spoedig mogelijk nadat zij daarmee bekend is geworden melding geven. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt dOb niet in verzuim en geeft de koper geen recht op schadevergoeding, opzegging of ontbinding van de overeenkomst, of niet-nakoming van enige verplichting jegens dOb.

4.2 De leveringstermijn vangt eerst aan wanneer de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit van dOb zijn en de koper ook overigens aan zijn (betalings)verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.

4.3 Aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de bestelling op het door koper opgegeven adres ter beschikking van de koper wordt gesteld. Aflevering geschiedt franco huis, tenzij anders is overeengekomen. Levering franco huis betekent nimmer meer dan dat de verzending voor rekening van dOb is tot aan aflevering op het door de koper opgegeven adres.

4.4 Ingeval de koper de levering die wel aan de gestelde eisen voldoet niet aanvaardt, heeft dOb het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden en heeft dOb recht op vergoeding van de schade van dOb die in ieder geval minimaal gelijk is aan de prijs inclusief BTW die de koper aan dOb voor het bestelde diende te betalen.

4.5 dOb is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren en te factureren. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Prijzen

5.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief B.T.W., alle andere van overheidswege opgelegde heffingen en vervoers-/ verpakkings-/ en verzendkosten.

5.2 Een verhoging van een of meerdere kostprijsfactoren wordt doorberekend in de orderprijs; een en ander met inachtneming van de eventueel bestaande wettelijke voorschriften. Reeds bekende toekomstige prijsverhogingen moeten bij de orderbevestiging worden vermeld.

5.3 Kosten welke veroorzaakt zijn buiten de schuld van dOb en die een wijziging in de werkzaamheden teweegbrengen, kunnen in rekening worden gebracht bij de koper. Ook het van kracht worden van overheidsvoorschriften, die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekend waren en/of konden zijn, kunnen voor meerkosten zorgen, welke voor rekening van de koper komen.

6. Annulering (Recht van retour, herroepingsrecht)

6.1 Wenst de koper – nadat een overeenkomst tot stand is gekomen – deze te annuleren, dan is dOb gerechtigd 10% van de orderprijs (excl. BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

6.2 Binnen dOb kun je je aankopen binnen 14 dagen na aankoop in de originele verpakking ruilen of retourneren. Dit met uitzondering van speciale bestellingen/maatwerk, zoals op maat gemaakte gehoorbescherming.

6.3 Retour zenden geschiedt voor rekening en risico van de koper. Het is aan koper te bewijzen dat de zending retour is aangeboden, bijvoorbeeld middels een traceercode van het postagentschap.

6.4 Indien een product bij aflevering defect, beschadigd of incompleet is geleverd, geschiedt de retourzending voor rekening en risico van dOb.

6.5 Het product dient in de originele staat, zonder sporen van gebruik en zonder beschadigingen en in de originele, onbeschadigde verpakking van dOb te worden retour gezonden. Een retour gezonden product dat niet hieraan voldoet wordt niet geaccepteerd.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Onmiddellijk na levering in de zin van artikel 4 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde producten mocht ontstaan, behoudens voor zover aan grove schuld van dOb te wijten.

7.2 dOb behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper geleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien dOb in het kader van deze overeenkomst ten behoeve van de koper door de koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de koper ook deze vorderingen van dOb geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die dOb tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één of meer van zijn verplichtingen uit de hiervoor bedoelde overeenkomst jegens dOb.

7.3 Ingeval van surseance van betaling, faillissement, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, opschorting van betaling, liquidatie van de onderneming van de koper of overlijden indien de koper een natuurlijk persoon is, is dOb gerechtigd de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde goederen zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om schadevergoeding te verlangen. De koper dient dOb alle medewerking te verlenen teneinde het in lid b opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te laten oefenen door dOb door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde goederen.

8. Facturering en betaling

8.1 Betaling dient, zonder enige korting, aftrek of verrekening, te geschieden contant bij levering of door storting op een door dOb aangewezen bank- of girorekeningnummer binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Hierbij is dOb gerechtigd om contractuele rente van 10% per maand (of gedeelte daarvan) in rekening te brengen.

8.3 Alle gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen volledig voor rekening van de koper. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door koper verschuldigde bedragen, zulks met een minimum van € 100,-.

8.4 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Het is de koper niet toegestaan om eigen vorderingen op dOb met de door dOb in rekening gebrachte bedragen te verrekenen.

9. Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van dOb onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer kan worden nagekomen.

9.2 Elke overmachtssituatie geeft dOb het recht haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor de duur van de overmachtssituatie op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

9.3 Indien dOb bij het intreden van de overmacht al of gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens die de koper in het kader van de bestelling aan dOb verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit nodig is voor de afhandeling van klachten of service.

11. Garantie

11.1 Op de door dOb verkochte en geleverde producten zijn uitsluitende de betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing.

11.2 De aanspraak op garantie vervalt indien de koper niet onverwijld na het constateren van de ondeugdelijkheid dOb daarvan in kennis stelt en niet onmiddellijk, in ieder geval binnen zeven dagen nadat bij dOb is gereclameerd, in staat stelt het defect te constateren en te verhelpen.

11.3 Eveneens is dOb van haar verplichtingen ontheven, zodra buiten toestemming van dOb door wie dan ook aan het geleverde product veranderingen worden aangebracht of bewerkingen of reparaties worden verricht.

11.4 Eventueel door dOb te verrichten herstel of vervanging vindt plaats bij dOb ter plaatse. Transport van het te herstellen of te vervangen product van en naar dOb is immer voor rekening van koper.

11.5 Ten aanzien van op maat gemaakte producten heeft de koper recht op een garantietermijn van drie maanden op de pasvorm. DOb zal zorgen voor een deugdelijke vervanging van het product. De koper zal hierbij een vervangend product ontvangen welke dezelfde uitvoering zal hebben als het product dat in eerste instantie besteld is.

11.6 Indien de koper niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met dOb gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is dOb met betrekking tot geen dezer overeenkomst tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van dOb is beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichting. Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

12.2 Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in het vorige lid, is alle aansprakelijkheid van dOb voor (directe en indirecte) schade, zowel bij de koper, als bij derden, uitgesloten.

12.3 Indien en voor zover dOb op welke grond dan ook aansprakelijk is, is dOb in geen geval gehouden tot vergoeding van meer dan de contractsom per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

12.4 Bij de levering waarbij dOb gebruik maakt van derden zal zij nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden ten aanzien van schades en tekortkomingen die voortvloeien uit handelingen van deze derden.

12.5 Wanneer blijkt dat de wederpartij allergisch is voor bepaalde stoffen die dOb gebruikt voor het bestelde product, dan is dOb hier nimmer voor aansprakelijk te stellen.

12.6 De koper is verplicht dOb te vrijwaren onderscheidenlijk schadeloos te stellen voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten en interesten, waarvoor de aansprakelijkheid van dOb in deze voorwaarden in relatie tot de koper is uitgesloten.

13. Ontbinding, tussentijdse beëindiging

13.1 dOb is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten – zonder tot enige schadevergoeding jegens de koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van dOb schadevergoeding van de koper te vorderen – ingeval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, een verzoek van de koper (natuurlijk persoon) tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling door de rechtbank wordt ingewilligd, de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest alsmede ingeval de koper één of meer van zijn verplichtingen, ongeacht of deze uit een overeenkomst dan wel uit de wet voortvloeien, niet nakomt.

13.2 In de gevallen genoemd in lid 1 is het door de koper aan dOb verschuldigde, schadevergoeding daaronder begrepen, terstond en ten volle opeisbaar, zonder dat dOb tot schadevergoeding of garantie gehouden is. De koper verbeurt ten behoeve van dOb een zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som.

14. Toepasselijk recht

14.1 Op alle met dOb gesloten overeenkomsten, uitvoeringen ervan en deze voorwaarden is het Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG), van toepassing.

14.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard zullen naar de uitsluitende keuze van dOb worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, zittingsplaats Breda.